استراتژی و اهداف

استراتژي سازمان از بررسي بازار موجود و با استفاده از روش تجزيه و تحليل SWOT مشخص و بگونه اي تدوين ميگردد كه بهترين نوع استفاده از منابع سازمان را در يك محيط در حال تغيير نشان ميدهد .

استراتژي سازمان همسو با استراتژي مشتريان و در جهت تامين نيازهاي ذي نفعان شركت تدوين ميشود .

استراتژي سازمان در قالب خط مشي كيفيت ، برنامه تجاري و بر مبناي آن تعيين اهداف سالانه فرآيندها ، در سازمان جاري شده و ارزيابي عملكرد و ميزان دستيابي به آن با پايش مستمر اهداف فرآيند ها و تجزيه و تحليل شاخصهاي كليدي سازمان انجام مي پذيرد .

امتيازها و نشان ها :

- دريافت گواهي استقرار مديريت كيفيت ISO 9002 از طريق Dec 2000  TUV
- دريافت گواهي استقرار مديريت كيفيت QS9000 ,1998 از طريق Jan 2003   URS
- دريافت گواهي استقرار مديريت كيفيت  I SO 9000 , 2000از طريق  2003   URS
-  دريافت گواهي استقرار مديريت كيفيت   ISO/TS 16949 ;2002 از طريق May 2005   URS
-  دريافت گواهي استقرار مديريت كيفيت   ISO9001(2004) از طريق    May 2005 TUV NORD 
- دريافت گواهي استقرار مديريت كيفيت   ISO/TS 16949 ;2009 از طريق  2011 TUV NORD   

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04